Husmoderferie´s historie og tilbud.

Udvalget for Husmoderferie blev stiftet i 1946 og har siden arrangeret særlige ferier for udsatte familier. Vores ferier har som mål at give forældre og børn større livsglæde, trivsel og styrke til at indgå i fællesskaber.

Vores særkende er, at vores ferietilbud drives af faglige kompetente medarbejdere, der i samarbejde med frivillige hjælpere sikrer en tryg ramme for familierne og hjælper familierne med at skabe fællesskab, netværk, læring og oplevelser.

Hvert år organiserer vi ferieophold for ca. 300 børn og voksne i velfungerende rammer med pædagogisk støtte. Tilbuddet er primært målrettet enlige forsørgere fra hele landet med indkomst på kontanthjælps niveau.

Udvalget for Husmoderferie får støtte fra Arbejds-markedets Feriefond, Socialstyrelsens Udlodningspulje ULFRI og private fonde.

Kommunerne/Krisecentre betaler en deltagerpris pr. familie, afhængig af antal børn, som udgør en mindre del af den samlede pris pr. familie, idet restbetalingen dækkes af tilskuddene fra fonde mv.

Husmoderferie ledes af et udvalg, som er sammensat af repræsentanter fra politiske partier, sociale interesseorganisationer og fagpersoner med særligt kendskab indenfor området. Alle er ulønnede. Siden 2014 har tidligere folketingsmedlem og medlem af Europa-parlamentet Pernille Frahm været formand for Udvalget for Husmoderferie.

”Vi har lært en masse om os selv og andre, og vi har hygget os rigtig meget, og er evigt taknemmelige over denne tur væk hjemmefra.”
Susan
deltager sommeren 2023
”Arbejde på at blive mere social for mit barns skyld.”
Martin
deltager sommeren 2023
”Dagene var som en drøm
– jeg er i en hård situation.
Denne ferie gav mig styrken til
ikke at give op”
Anne
deltager sommeren 2023
”Uden jer ville jeg ikke have
nydt mine børns ferie.
Husmoderferie er det bedste”
Natascha
deltager sommeren 2023
”Nu ved jeg, at jeg kan lægge lidt låg på min angst og lave nogle flere udflugter med børnene uden at min angst overtager.
Jeg kan åbne mig mere og lade folk komme tæt på i stedet for at holde mig for mig selv.”
Tina
deltager sommeren 2023

Familierne

Fælles for familierne er, at de har indkomst på kontanthjælps-niveau. Mange har andre problemer forbundet med vold, fravær af netværk og psykisk sårbarhed. En del af børnene har adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser.                

For både børn og forældre er det vigtigt at få positive oplevelser og erfaringer, som de kan tage med tilbage og bruge til at løsne op for en fastlåst hjemmesituation. De professionelle og frivillige hjælpere handler aktivt for at understøtte netop denne effekt af opholdene.

Ferieturene

Fælles for familierne er, at de har indkomst på kontanthjælps-niveau. Mange har andre problemer forbundet med vold, fravær af netværk og psykisk sårbarhed. En del af børnene har adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser.                

For både børn og forældre er det vigtigt at få positive oplevelser og erfaringer, som de kan tage med tilbage og bruge til at løsne op for en fastlåst hjemmesituation. De professionelle og frivillige hjælpere handler aktivt for at understøtte netop denne effekt af opholdene.

Uddybende om forældrenes børn

Børnene er ofte bekymrede for, hvordan deres mor eller far har det. Mange er meget stilfærdige og anonyme, mens andre er udadreagerende. Begge dele kan udfordre dem i deres forsøg på at knytte kontakt til jævnaldrende. Mange har en aktiv børnesag i deres kommune, hvor der er bekymring for deres fysiske eller psykiske trivsel. Enkelte børn er anbragt uden for hjemmet og ferieopholdet en dermed en mulighed for at have kontakt med mor eller far i en tryg ramme.

Uddybende om forældrene

Forældrene er på kontanthjælp eller har anden indtægt på højst samme niveau. Derfor har de ingen mulighed for at tage på ferie med deres børn. Ofte deltager mødre med store børn, som sjældent eller aldrig har været på ferie. I de seneste år har vi set en stigende andel nydanske familier.

Forældrene er udfordrede på mange parametre, men fælles for dem er svær økonomi og ofte har de smalle eller intet netværk. Flere har været udsat for vold i parforholdet og mange har lavt selvværd og social angst, som har spærret dem og deres børn inde i deres eget hjem. Forældrenes situation påvirker børnene i deres kontakt med andre.

Vi ser et voksende ønske fra forældrene om at få redskaber, der hjælper dem til at se sig selv som en ressource, samt behov for værktøjer, der kan hjælpe deres børn videre med deres skole og livet. Det afspejler en lyst til at bringe deres ressourcer i spil, som vi gør alt, hvad vi kan for at matche.

Disse redskaber er også i vores medarbejderes ”værktøjskasse” og bruges individuelt fra familie til familie.

Uddybende om feriestederne

Ferierne bliver holdt i etablerede feriecentre og med besøg i eksempelvis Legoland eller Knuthenborg Safaripark. Det giver børnene noget at fortælle om efter ferien. Nogle børn har aldrig været på ferie før og har måttet være tavse, når deres kammerater fortalte om deres oplevelser.

Familierne bor i små feriehuse med udsyn til de øvrige familier, der deltager på lige fod og står med tilsvarende udfordringer. Det hjælper børn og forældre i at spejle sig ligeværdigt og finde støtte hos hinanden. Samværet med organiserede aktiviteter og pædagogiske støtte betyder, at forældrene får lettere ved at skabe kontakt, etablere netværk og hente inspiration. Det er vigtigt for familierne at møde andre familier, vende små og store tanker med andre og deltage i et helt almindeligt ferieliv.

De velorganiserede rammer betyder, at forældrene kan bruge deres energi på at være sammen med deres børn, fordi der er styr på det grundlæggende med let adgang til legeområder, indkøb og mad. Rammerne er også med til at skabe tryghed og give det overskud, der sætter voksne og børn i stand til at række ud efter andre, indgå i fællesskaber og begynde at danne netværk.

Endelig er det en fordel, at feriestederne kender til os og vore deltagere, fordi forældre og børn bliver mødt ligeværdigt og måske med lidt større tolerance, end de ellers er vant til.

Erfaringsopsamling og videndeling

Forudsætningen for deltagelse er at alle forældre og børn fra 15 år og op udfylder et elektronisk spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Herudover bliver de opfordret til at opsamle deres erfaringer fra ferieopholdet i et spørgeskema, som hjælper dem med at få øje på succeser og positive oplevelser. Dette skema er udviklet og testet over nogle år og kan bruges til den familiesamtale, som sagsbehandler og familie har efter ferieopholdet.

”Hvad var godt ved ferietilbuddet?”

En del forældre tager desuden imod et tilbud om en coachende samtale med en medarbejder. Såfremt vi får indsamlet tilstrækkelige donationer fra fonde, arrangerer vi også opfølgningsture, hvor familierne kan bygge videre på en tidligere kontakt og individuelle erfaringer. På disse ture får forældrene tilbud om test og andre redskaber, der kan hjælpe dem hjemme. 

Det grundlæggende værdisæt og koncept

Husmoderferies værdier er karakteriseret af ”tryghed, glæde, fællesskab, hensyn og omsorg”.

Ferieopholdene er skabt ud fra den grundlæggende tanke, at alle har brug for et frirum.

Det gælder også socialt udsatte og i særdeleshed eneforsørgere og deres børn, hvor dagligdagens opgaver og udfordringer der kan danne afsæt for nye handlemuligheder i hverdagen.

Derfor er det centralt, at ferien er tilrettelagt, for at forældre og børn får positive og energigivende oplevelser, der kan danne afsæt for nye handlemuligheder i hverdagen.

Vi har blik for familiernes ressourcer og er overbevist om, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet.

Pernille Frahm – Næstforperson for Husmoderferie

Indtægter og udgifter      

De største udgifter er ophold, forplejning og pædagogisk personale. Udvalget for Husmoderferies indtægter stammer fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Socialstyrelsens ULFRI-puljemidler samt donationer fra fonde og legater.

Når tilskuddet fra Arbejdsmarkedets Feriefond er trukket fra, koster en ferie for en familie godt 9.800 kr. En mindre del af familierne får støtte fra deres kommune. Flertallet deltager i kraft af bidrag fra fonde og legater.

Regnskabet bliver revideret af registreret revisor.