Historien om Husmoderferie

Husmoderferie blev stiftet i 1946 og har siden arrangeret særlige ferier for udsatte familier. Vores ferier har som mål at give forældre og børn større livsglæde, trivsel og styrke til at indgå i fællesskaber.

Vores særkende er at vores ferietilbud drives af faglige kompetente medarbejdere, der i samarbejde med frivillige hjælpere sikrer en tryg ramme for familierne og hjælper familierne, med at skabe fællesskab, netværk, læring og oplevelser.

Hvert år arrangerer vi ferieophold for 300 børn og voksne i velfungerende rammer med pædagogisk støtte. Tilbuddet er primært målrettet enlige forsørgere fra hele landet med indkomst på kontanthjælpsniveau. Husmoderferie får støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Socialstyrelsens Udlodningspujle ULDFRI og private fonde.

Kommuner og krisecentre betaler en deltagerpris pr. familie, afhængig af antal børn, som udgør en mindre del af den samlede pris pr. familie, idet restbetalingen dækkes af tilskuddene fra fonde mv.

Husmoderferie ledes af et udvalg, som er sammensat af repræsentanter fra politiske partier, sociale interesseorganisationer og fagpersoner med særlig viden indenfor området. Alle er ulønnede. Siden 2014 har tidligere folketingsmedlem og medlem af  Europa-parlementet Pernille Frahm været formand for Udvalget for Husmoderferie.

”Jeg oplevede, at jeg var god til at vælge at være sammen med mit barn”
Anna's mor
Ferieophold 2019
”Mor har været glad og det har jeg ikke set i lang tid”
Bertil
Barn på ferieophold 2019
”Det mest positive var, at jeg turde kaste mig ud i nye venskaber.”
Mette's
Ferieophold 2019

Familierne

Fælles for dem er, at de har indkomst på kontanthjælps niveau, og mange har andre udfordringer forbundet med vold, fravær af netværk og psykisk sårbarhed.

En del af børnene har fysiske og/eller psykiske udfordringer.

For både børn og forældre er det vigtigt at få positive oplevelser og erfaringer, som de kan tage med tilbage og bruge til at løsne op for en fastlåst hjemmesituation.

De professionelle og frivillige hjælpere handler aktivt for at understøtte netop denne effekt af opholdene og skabe bedre mestring.

Ferieturene

Før ferien bliver forældrene kontaktet og bedt om at overveje, hvad de er optaget af at få ud af ferien for dem selv, for deres børn og i samspillet mellem dem. De bliver spurgt om, hvilke positive oplevelser, de vil sætte særlig fokus i forhold til dem selv og deres børn. På den måde forbereder forældrene sig tankemæssige på at få en god ferie.

Under ferieopholdene er der aktiviteter, der giver børne og voksne fælles oplevelser, som en tur i vandland eller besøg i Legoland. Der er tilrettelagt mindre aktiviteter, som gør det lettere for forældre og børn at skabe kontakt med hinanden. Aktiviteterne matcher den konkrete gruppe børn og forældre.

Det kan være større, planlagte ture eller legeaktiviteter, som planlægges i detaljer med deltagerne undervejs i ferien. Medarbejderne og de frivillige har et stort register at spille på, som hjælper forældre og børn med hurtigt at falde til og opleve sig godt tilpas blandt nye mennesker.

Ferieopholdet er arrangeret med et tilpas niveau for tilrettelagte aktiviteter, der giver forældrene mulighed for at slappe af, nyde at se deres børn trives, møde andre og selv blive relevant og individuelt udfordret.

Uddybende om forældrenes børn

Børnene er ofte bekymrede for, hvordan deres mor eller far har det. Mange er meget stilfærdige og anonyme, mens andre er udadreagerende. Begge dele kan udfordre dem i deres forsøg på at knytte kontakt til jævnaldrende. Mange har en aktiv børnesag i deres kommune, hvor der er bekymring for deres fysiske eller psykiske trivsel. Enkelte børn er anbragt uden for hjemmet og ferieopholdet en dermed en mulighed for at have kontakt med mor eller far i en tryg ramme.

Uddybende om forældrene

Forældrene er på kontanthjælp eller har anden indtægt på højst samme niveau, dog ikke for forældre på SU. Familierne lever ofte på et fattigdomsniveau med mange afsavn. Derfor har de ingen mulighed for at tage på ferie med deres børn. Ofte deltager mødre med store børn, som sjældent eller aldrig har været på ferie. I de seneste år har vi set en stigende andel nydanske familier.

Forældrene er udfordrede på mange parametre, men fælles for dem er svær økonomi og ofte, at de har smalle eller ingen netværk. Flere har været udsat for vold i parforholdet og mange har lavt selvværd og social angst, som har spærret dem og deres børn inde i deres eget hjem. Forældrenes situation påvirker børnene i deres kontakt med andre.

Vi ser et voksende ønske fra forældrene om at få redskaber, der hjælper dem til at se sig selv som en ressource og værktøjer til at hjælpe deres børn videre i forhold til skole, uddannelse og et godt liv. De afspejler en lyst til at bringe deres ressourcer i spil, som vi gør alt, hvad vi kan for at matche.

Disse redskaber er også i vores medarbejderes ”værktøjskasse” og bruges individuelt fra familie til familie.

Erfaringsopsamling og videndeling

Forudsætningen for deltagelse er at alle forældre og børn fra 15 år og op udfylder et elektronisk spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Herudover bliver de opfordret til at opsamle deres erfaringer fra ferieopholdet i et spørgeskema, som hjælper dem med at få øje på succeser og positive oplevelser. Dette skema er udviklet og testet over nogle år og kan bruges til den familiesamtale, som sagsbehandler og familie har efter ferieopholdet.

”Hvad var godt ved ferietilbuddet?”

En del forældre tager desuden imod et tilbud om en coachende samtale med en medarbejder. Såfremt vi får indsamlet tilstrækkelige donationer fra fonde, arrangerer vi også opfølgningsture, hvor familierne kan bygge videre på en tidligere kontakt og individuelle erfaringer. På disse ture får forældrene tilbud om test og andre redskaber, der kan hjælpe dem hjemme. 

Det grundlæggende værdisæt og koncept

Husmoderferies værdier er karakteriseret af ”tryghed, glæde, fællesskab, hensyn og omsorg”. Ferieopholdene er skabt ud fra den grundlæggende tanke, at alle har brug for et frirum.

Det gælder også socialt udsatte og i særdeleshed eneforsørgere og deres børn, hvor dagligdagens opgaver og udfordringer der kan danne afsæt for nye handlemuligheder i hverdagen.

Derfor er det centralt, at ferien er tilrettelagt, for at forældre og børn får positive og energigivende oplevelser, der kan danne afsæt for nye handlemuligheder i hverdagen.

Vi har blik for familiernes ressourcer og er overbevist om, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet.

Pernille Frahm – Formand for Udvalget for Husmoderferie

Indtægter og udgifter      

De største udgifter er ophold, forplejning og pædagogisk personale. Husmoderferies indtægter stammer fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Socialstyrelsens ULFRI-midler samt donationer fra fonde, legater og virksomheder.

Når tilskuddet fra Arbejdsmarkedets Feriefond er trukket fra, koster en ferie for en familie godt 6.000 kr. En mindre del af familierne får støtte fra deres kommune. Flertallet deltager i kraft af bidrag fra fonde og legater.

Regnskabet bliver revideret af registreret revisor.

Display 1